وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه در سال 98

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه در سال 98

حسابداری

حسابرسی

حسابداری مدیریت

حسابداری بخش عمومی

مالی _ بیمه

مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک

مدیریت بازرگانی _ کارآفرین

مدیریت بازرگانی بین الملل

مدیریت بازرگانی _ استراتژیک

مدیریت بازرگانی _ بازاریابی

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.