برنامه کلاسهای نیم سال اول تحصیلی - کارشناسی ( جدید )

 

کارشناسی پیوسته  حسابداری و مدیریت صنعتی  - ورودی  سال 1390     

 

کارشناسی پیوسته  حسابداری ، مدیریت مالی و مدیریت صنعتی  - ورودی  سال 1391    

 

کارشناسی پیوسته حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت مالی و مدیریت صنعتی   - ورودی سال 1392    

 

کارشناسی  ناپیوسته حسابداری  - تمام ورودی ها    

 

کارشناسی ناپیوسته  مدیریت بازرگانی    - تمام ورودی ها       

 

کارشناسی ناپیوسته  مدیریت بیمه - تمام ورودی ها        

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی  - تمام ورودی ها