قائم مقام و معاون آموزشی دکتر ناصر پرتوی - naser partovi _ partovi naser

 

دکتر ناصر پرتوی  naser partovi _ partovi naser  - دبیر کل انجمن حسابداری ایران 

قائم مقام و معاون آموزشي دانشگاه پرندک