وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

مدیریت

کارشناسي ناپيوسته کارشناسي پيوسته کارشناسي ارشد
مديريت بازرگاني مديريت بازرگاني مالي - مهندسي مديريت ريسک
مديريت صنعتي مديريت صنعتي مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل
مديريت بيمه مديريت مالي مدیریت بازرگانی - بازاریابی
    مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک
   
مدیریت بازرگانی - کارآفرینی
     

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.