اسامي دانشجويان ممتاز هر ترم

 

نفرات اول 30درصد تخفيف  در شهريه ( 15درصد شهريه ثابت ، 15درصد شهريه متغير)

نفرات دوم 20درصد تخفيف  در شهريه ( 10درصد شهريه ثابت ، 10درصد شهريه متغير )

نفرات سوم 10درصد تخفيف در شهريه ( 5درصد شهريه ثابت ، 5درصد شهريه متغير )

نفرات با سنجش معدل ترم بر اساس ورودي (مهر و بهمن) همان سال ورودي سنجيده مي شود و معدل نيمسال  الف ( بالاي 17 ) مورد ملاک مي باشد.