انجمن هاي علمي و فرهنگي و ورزشي دانشجويي

عکس هاي از برگزاري مسابقات فوتسال دانشجويي و تقدير از تيم اول ارديبهشت 96