امور مالی

ماده 3 آيين نامه نحوه شهريه :
دانشجویان موسسات غیر دولتی در طول دوره در کلیه حالتهای میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا وپرداخت شهریه متغیر به موسسه مقصد می باشند.