وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اساتيد

برخي از اساتيد در مقطع کارشناسي ارشد

    گروه حسابداري   :                                                                                                                       

 

 

دکتر علي ثقفي دکتر ايرج نوروش دکتر حسن همتي دکتر ناصر پرتوي

دکتر محمد رضا مهربان پور

دکتر بهداد خوئيني

دکتر فرزانه حيدر پور

دکتر تورج مشتري دوست

           

hoshi

                           

                                     

1

           

1

                    

دکتر عباس هشی دکتر یوسفوند دکتر محمد مهدی نادری دکتر علی همتی

گروه مالی و مديريت:

 

دکتر علي اکبر عرب مازار دکتر حشمت خليفه سلطاني دکتر مهري طبيب زاده دکتر سهيلا مهدوي

2

56

دکتر محمد جمالي

دکتر شهریار انصاری

دکتر مرتضی قاسمی

دکتر بابالویان

253

2

5

58
دکتر ردایی دکتر گلچی دکتر احسانی دکتر برمکی

 

استادان راهنما و مشاور:

دکتر ابراهیم عباسی    دکتر سهیلا مهدوی
دکتر افسانه توانگر    دکتر شهریار انصاری
دکتر امیر جمال امیدی    دکتر طالب زاده
دکتر آرش تحریری    دکتر عباس زاده
دکتر آزیتا جهانشاد    دکتر علیرضا شهریاری
دکتر بهداد خوئینی    دکتر فاطمه صراف
دکتر تاجیک    دکتر فرزانه حیدرپور 
دکتر تورج مشتری دوست   دکتر محسن حمیدیان 
دکتر جعفری   دکتر محمد جمالی
دکتر حسن همتی   دکتر محمد مرفوع 
دکتر حسین جباری   دکتر محمدرضا مهربان پور
دکتر حشمت خلیفه سلطانی   دکتر محمدمهدی نادری نورعینی
دکتر حلیمه رحمانی   دکتر مرتضی قاسمی
دکتر حمیده اثنی عشری    دکتر مریم مقدس
دکتر حیدری کیا   دکتر معصومه شجاعی
دکتر رضا داغانی   دکتر مهدی محمدی پورنگی 
دکتر رویا دارابی    دکتر مهری طبیب زاده
دکتر زهرا پورزمانی    دکتر نادر صالحی
دکتر زهرا لشگری    دکتر ناهید برمکی
دکتر زهره حاجیها    دکتر یوسفوند

     

               

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.