اساتيد

برخي از اساتيد در مقطع کارشناسي ارشد

    رشته حسابداري   :                                                                                                                       

دکتر علي ثقفي دکتر ايرج نوروش دکتر حسن همتي دکتر ناصر پرتوي

دکتر محمد رضا مهربان پور

دکتر بهداد خوئيني

دکتر فرزانه حيدر پور

دکتر تورج مشتري دوست

 

    رشته مديريت و اقتصاد:

 

 

دکتر علي اکبر عرب مازار دکتر حشمت خليفه سلطاني دکتر مهري طبيب زاده دکتر سهيلا مهدوي

   
دکتر محمد جمالي

 دکتر احسان احد مطلق

دکتر سلطاني